Drukuj

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,5989 ha położonej 

               w granicach działek numer 77/4, 98, 99/2 w miejscowości Nowa Wieś Legnicka

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00041819/9

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 070 000,00 zł + podatek VAT

Wadium: 100 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 77/4 ( 0,1489 ha ) położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną 1-KSU   -   teren obsługi komunikacji samochodowej.

Działki 98 oraz 99/2 (0,45ha ) położone są na terenie objętym jednostką   strukturalną 1-U   -   zabudowa usługowa.

W trwającej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98 oraz 99/2 planowane jest dodanie funkcji produkcyjnej i składowo-magazynowej. Zostanie również zmniejszona nieprzekraczalna linia zabudowy z 25 m do 8m od drogi wojewódzkiej.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, w północnej części wsi Nowa Wieś Legnicka w strefie usług obsługi komunikacji samochodowej. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością – poprzednio uprawiana rolniczo. Przy wschodniej granicy działek przebiega droga wojewódzka DW3. Na działce przy jej południowej granicy przebiega droga gminna wewnętrzna. Teren nieogrodzony. Media znajdują się w pobliżu nieruchomości.  Sąsiadujące tereny to stacje paliw oraz KFC. Lokalizacja nieruchomości znajduje się 160 metrów od węzła autostrady A4 (Legnica).

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XXXVIII/226/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r (publikacja   Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2014 r. Poz.3654).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.08.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Nowa Wieś Legnicka oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 27.10.2021 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 25.10.2021 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena   nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 820, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Koskowice na okres  60 dni tj. od 26.08.2021r. do 25.10.2021r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie krajowej Gazecie Wyborczej.

Legnickie Pole, 26.08.2021r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie pdf 762.10 KB Adrianna Laurowska-Marć
zarządzenie pdf 1.18 MB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 sierpień 2021 10:27 Adrianna Laurowska-Marć