WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 1,52 ha położonej w granicach działki numer 81/21 w miejscowości Koskowice

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00030189/3

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 000 000,00 zł + podatek VAT

Wadium: 100 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 81/21 położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną 7.MN   -   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie uzupełniające :

a) lokale usługowe nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

b) budynki gospodarcze;

c) obiekty małej architektury;

d) dojazdy, miejsca do parkowania i garaże przewidziane do obsługi terenów;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

W części działka z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną -KDW.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, w północnej części wsi Koskowice w strefie peryferyjnej nieopodal ulicy Dębowej prowadzącej do miejscowości Ziemnice. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami- nieużytkowana. Na działce przy jej południowej granicy przebiega droga gminna wewnętrzna. Teren nieogrodzony. W pobliżu brak sieci wodno-kanalizacyjnej.  Sąsiadujące tereny to grunty użytkowane rolniczo. Lokalizacja nieruchomości znajduje się 140 metrów od jeziora Koskowickiego.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr X/55/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r (publikacja   Dz. Urz.   Woj.   Dolnośląskiego  z dnia 6 lipca 2015 r. Poz.2946.).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 06.08.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Koskowice oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 11.10.2021 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 07.10.2021 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie                      o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena   nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 820, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Koskowice na okres  60 dni tj. od 09.08.2021r. do 08.10.2021r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie krajowej Gazecie Wyborczej.

Legnickie Pole, dnia 09.08.2021r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o przetargu pdf 775.81 KB Adrianna Laurowska-Marć
zarządzenie komisja i regulamin pdf 1.19 MB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 sierpień 2021 10:50 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 wrzesień 2021 09:32 Adrianna Laurowska-Marć