ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1  w dniach od 22 grudnia 2021  roku do dnia 12 stycznia 2022 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zarzadzenie pdf 208.85 KB Adrianna Laurowska-Marć
załącznik pdf 444.71 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 grudzień 2021 14:11 Adrianna Laurowska-Marć