Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości  rolnej nr 128/3 o pow. 1,16 ha w obrębie Bartoszów, gmina Legnickie Pole. 

I. Warunki  przetargu dla działki nr 128/3 obręb Bartoszów:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Legnickim Polu ul. Dientzenhofera 1,
2.Opis nieruchomości:
1)  Oznaczenie nieruchomości: działka nr  128/3,  powierzchnia 1,16 ha
2)  Nr Księgi Wieczystej: LE1L/00030592/13)  Obciążenia nieruchomości : brak obciążeń
4)  Właściciel: Gmina Legnickie Pole
5)  Przeznaczenie w planie: w terenie oznaczonym symbolem 95 ZN - teren zieleni niskiej w pasie podejścia do lotniska,  KZ 1x2- teren dróg publicznych zbiorczych, 22 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 16 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KD 1x2 -teren dróg publicznych dojazdowych.
6)  Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna,  niezabudowana.
3. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3  lat, pod uprawy polowe.
4. Wywoławcza stawka roczna czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi  303,00 zł brutto (słownie: trzysta trzy złote 00/100) 
5 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w a d i u m  w wysokości  50
w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z określeniem przedmiotu przetargu,  na rachunek  bankowy  Gminy Legnickie Pole nr 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003 Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 stycznia 2021 r.

III.  Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

IV. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu poświadczone notarialnie, oświadczenie,   że uczestnik zapoznał się z regulaminem przetargu.

V.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet czynszu.  Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu.


VI. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu do zawarcia umowy. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.

VII. Wójt Gminy Legnickie Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i warunków przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, Tel. (76) 85 82 816.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zarządzenie pdf 1.52 MB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki przetargu pdf 242.34 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 grudzień 2021 14:08 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony. środa, 22 grudzień 2021 14:12 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 styczeń 2022 14:04 Adrianna Laurowska-Marć