Drukuj

ZARZĄDZENIE NR.0050.90.2021

                                                                 WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 07 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Nowej Wsi Legnickiej,  stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  rolnej,  niezabudowanej położonej w Nowej Wsi Legnickiej, stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 354 o powierzchni 2,60 ha, będącej własnością Gminy Legnickie Pole w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
załacznik pdf 1.52 MB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki pdf 252.44 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 07:52 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 listopad 2021 14:01 Adrianna Laurowska-Marć