Porządek obrad
XXVIII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
31 maja 2021 r., godz. 10.00
w zdalnym trybie obradowania


 

I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


II. Sprawozdania, z którymi Rada Gminy Legnickie Pole się zapoznała:

  • Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
  • Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 r.
  • Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami w gminie Legnickie Pole 2017-2020 za okres 01.01.2019-31.12.2020 r.
  • Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za rok 2020.

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – DRUK NR 236.

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego – DRUK NR 237

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021–DRUK NR 238

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 – DRUK NR 239.

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole. –DRUK NR 240

6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu – DRUK NR 241

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole z przeprowadzonej kontroli działalności Wójta Gminy - DRUK NR 242

 


 IV. Interpelacje i zapytania radnych.


 V. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


 VI. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


 VII. Zamknięcie sesji

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK NR 236 pdf 1.21 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 236 pdf 75.73 KB Julia Jania
DRUK NR 237 pdf 1.74 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 237 pdf 75.07 KB Julia Jania
DRUK NR 238 pdf 1.91 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 238 pdf 75.51 KB Julia Jania
DRUK NR 239 pdf 4.00 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 239 pdf 63.88 KB Julia Jania
DRUK NR 240 pdf 3.72 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 240 pdf 75.38 KB Julia Jania
DRUK NR 241 pdf 468.67 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 241 pdf 62.13 KB Julia Jania
DRUK NR 242 pdf 180.53 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 242 pdf 62.08 KB Julia Jania
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24 maj 2021 07:16 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 07:17 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 07:17 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 07:17 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 maj 2021 11:35 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 maj 2021 11:36 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 maj 2021 11:40 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 maj 2021 11:44 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 maj 2021 11:45 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 maj 2021 11:45 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 maj 2021 11:45 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 czerwiec 2021 11:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 czerwiec 2021 11:49 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 09:25 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 10:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 10:53 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 10:54 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 10:54 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 06:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 06:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 06:06 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 06:07 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 06:11 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 sierpień 2021 06:55 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 sierpień 2021 06:55 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 październik 2021 07:27 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 październik 2021 07:28 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 październik 2021 07:28 Julia Jania