Porządek obrad
XXVI Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
29 marca 2021 r., godz. 10.00
w zdalnym trybie obradowania


I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


II. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole za 2020 rok.


III. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.


IV. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.


V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole – druk nr 229.
Druk nr 229
Wyniki głosowania w sprawie odesłania projektu uchwały do Komisji


2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy – druk nr 230.
Druk nr 230
Wyniki głosowania


3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 – druk nr 231.
Druk nr 231
Wyniki głosowania


4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole – druk nr 232.
Druk nr 232
Wyniki głosowania


5. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Legnickie Pole a Gminą Legnica w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych – druk nr 233.
Druk nr 233
Wyniki głosowania


VI. Interpelacje i zapytania radnych.


VII. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


VIII. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


IX. Zamknięcie sesji.

 Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=H66Ex02rzR8

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 marzec 2021 09:07 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 marzec 2021 09:07 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:06 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:16 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:17 Julia Szojka