Porządek obrad
XXIII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
28 stycznia 2021 r., godz. 10.00
w zdalnym trybie obradowania

 

I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wyniki głosowania


II. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:
1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych – druk nr 209.
Druk nr 209
Wyniki głosowania


2. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat – druk nr 210.
Druk nr 210
Wyniki głosowania


3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Legnickie Pole na lata 2021 – 2026 – druk nr 211.
Druk nr 211
Załącznik - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (...)
Załącznik do Strategii - Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Legnickie Pole
Wyniki głosowania


4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Legnickie Pole – druk nr 212.
Druk nr 212
Wyniki głosowania


5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych – druk nr 213.
Druk nr 213
Wyniki głosowania


6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Czarnków w gminie Legnickie Pole – druk nr 214.
Druk nr 214
Załącznik graficzny
Wyniki głosowania


III. Interpelacje i zapytania radnych.

Wyniki głosowania


IV. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


V. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


VI. Analiza wydatków poniesionych w 2020 roku na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole.


VII. Zamknięcie sesji.

 Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=6aCtmF1nlrM

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 styczeń 2021 12:23 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 styczeń 2021 12:24 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 luty 2021 09:04 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 luty 2021 11:33 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 marzec 2021 12:43 Julia Szojka