Porządek obrad
XXI Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
23 listopada 2020 r., godz. 10.07 - 11.23
w zdalnym trybie obradowania
(po zmianach)


I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu "Interpelacje i zapytania radnych"
Wynik głosowania


II. Interpelacje i zapytania radnych.


III. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


IV. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


V. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Legnickie Pole.


VI. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Legnickie Pole.


VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Legnickie Pole.


VIII. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy o liczbie skazanych i informacji o podmiotach, w których w 2020 r. będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.


IX. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 190.
Druk nr 190
Autopoprawka 1
Autopoprawka 2
Opinia Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym: pozytywna

Wynik głosowania


2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 – druk nr 191.
Druk nr 191
Autopoprawka
Opinia Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym: pozytywna

Wynik głosowania


X. Rozpatrzenie skarg i wniosków:
1. Rozpatrzenie wniosku radnego Marka Sułkowskiego o wznowienie czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice.
Druk nr 183
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: za nieuwzględnieniem wniosku

Wynik głosowania


XI. Zamknięcie sesji.

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=N6afE5LpuB0

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 17 listopad 2020 07:55 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2020 07:55 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2020 07:56 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 07:52 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 07:53 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 08:46 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 08:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 08:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 08:49 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 marzec 2021 12:46 Julia Jania