Porządek obrad
XIX Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
25 września 2020 r., godz. 9.00
sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7

Zawiadomienie

I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
  Druk nr 187
  Wynik głosowania


II. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.


III. Interpelacje i zapytania radnych.


IV. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


V. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.


VI. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju dla miejscowości: Gniewomierz, Kłębanowice, Koskowice, Nowa Wieś Legnicka i Raczkowadruk nr 184.
Druk nr 184
Załączniki - Strategie sołectw:

Gniewomierz,
Kłębanowice,
Koskowice,
Nowa Wieś Legnicka,
Raczkowa

Wynik głosowania druk nr 184


2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020druk nr 185.
Druk nr 185
Autopoprawka
Autopoprawka nr 2

Wynik głosowania druk nr 185

Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna


3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027druk nr 186.
Druk nr 186
Autopoprawka

Wynik głosowania druk nr 186

Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna


VII. Rozpatrzenie skarg i wniosków:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej oraz nieprawidłowego prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, Rada Gminy Legnickie Pole oraz udostępnienia przez w/w organ, danych osobowych mieszkańców gminy – stron umowy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole, w związku zawartą  z Gminą Legnickie Pole  umową o wykonanie  inicjatywy lokalnej.
Druk nr 181

Zdanie odrębne członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wynik głosowania zgłoszonego wniosku
Wynik głosowania druk nr 181

2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole w przedmiocie udostępnienia przez w/w organ, danych osobowych Skarżącej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole, w związku zawartą z Gminą Legnickie Pole umową o wykonanie inicjatywy lokalnej.
Druk nr 182

Zdanie odrębne członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wynik głosowania zgłoszonego wniosku
Wynik głosowania druk nr 182

3. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu w przedmiocie braku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
Druk nr 188

Wynik głosowania druk nr 188

4. Rozpatrzenie wniosku radnego Marka Sułkowskiego o wznowienie czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice.
Druk nr 183

Wynik głosowania druk nr 183
Wynik głosowania druk nr 183 - reasumpcja głosowania


VIII. Zamknięcie sesji.

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=UcrUqqYGyQ0

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 wrzesień 2020 11:29 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 wrzesień 2020 11:31 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 wrzesień 2020 11:38 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 wrzesień 2020 11:07 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 08:19 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 08:22 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 08:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 08:25 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 08:26 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 10:00 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 10:11 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 10:12 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 10:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 10:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 07:42 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 07:42 Julia Jania