Porządek obrad
XVIII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
27 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7

Zawiadomienie


I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 • wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący rozpoznania skargi mieszkanki gminy
  wynik głosowania
 • wniosek o rozszerzenie porządku obrad o „projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu
  wynik głosowania
 • wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały wg druku nr 173
  wynik głosowania
 • wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały wg druku nr 174
  wynik głosowania

II. Interpelacje i zapytania radnych.

III. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.

IV. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.


V. Raport o stanie gminy:

 1. Debata nad raportem.
  RAPORT
  Zaproszenie do udziału w debacie
  Zgłoszenie do debaty - wzór
  ----
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
  Projekt uchwały druk nr 167
  Wynik głosowania

VI. Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2019.
  Projekt uchwały druk nr 170
  Wynik głosowania

 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
  Projekt uchwały druk nr 168
  Wynik głosowania
  -----
 3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole za 2019 rok.
  Projekt uchwały druk nr 169
  Wynik głosowania

VII. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Projekt uchwały druk nr 171
Wynik głosowania

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027.
Projekt uchwały druk nr 172
Autopoprawka do druku nr 172
Wynik głosowania

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, określenia opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości zwolnienia - zdjęty z porządku obrad
Projekt uchwały druk nr 173

4. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - zdjęty z porządku obrad.
Projekt uchwały druk nr 174

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu.
Projekt uchwały druk nr 175
Wynik głosowania

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2035”.
Projekt uchwały druk nr 176
Załącznik - "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło (...)"
Załączniki od 1.1 do 1.8
Wynik głosowania

7. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole.
Projekt uchwały druk nr 177
Załącznik - aktualizacja PGN
Wynik głosowania

8. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XVII.147.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole.
Projekt uchwały druk nr 178
Wynik głosowania

9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnickie Pole w roku szkolnym 2020/2021.
Projekt uchwały druk nr 179
Wynik głosowania

10. Projekt uchwały w sprawie rozpoznania skargi.
Wynik głosowania

11. Projekt uchwały w sprawie rozpoznania skargi.
Wynik głosowania

12. Projekt uchwały w sprawie rozpoznania wniosku.
Wynik głosowania

13. Projekt uchwały o zmianie uchwały uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu.
Projekt uchwały druk nr 180
Wynik głosowania


VIII. Zamknięcie sesji.

Nagrania z sesji:

część I - https://youtu.be/44YjlOEijEc 

część II - https://youtu.be/fWpEsZlN4qk

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:26 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:36 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:37 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:42 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:43 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:43 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:44 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:45 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:47 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 08:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 11:26 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 sierpień 2020 13:10 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 sierpień 2020 05:59 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 wrzesień 2020 14:12 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 wrzesień 2020 14:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 wrzesień 2020 14:27 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 wrzesień 2020 14:28 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 wrzesień 2020 14:28 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 wrzesień 2020 14:29 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 marzec 2021 13:03 Julia Jania