Porządek obrad
XVII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
29 czerwca 2020 r., godz. 9.00
sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7

Zawiadomienie

I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 • wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole
  Wynik głosowania
 • wniosek o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 165 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Wynik głosowania
 • wniosek o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 166 - Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
  Wynik głosowania

II. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania zaproszonych gości.


III. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.


IV. Informacje i sprawozdania:

 1. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli zleconej uchwałą Nr XVI.140.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 maja 2020 r.
 2. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli zleconej uchwałą Nr 143.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 maja 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za 2019 rok.

V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Legnickie Pole – druk nr 132.
Opinia prawna: pozytywna
Projekt uchwały druk nr 132

Autopoprawka do druku nr 132
Wynik głosowania druk nr 132

Opinie:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna


2. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnickie Pole – druk nr 158.
Opinia prawna: pozytywna
Projekt uchwały druk nr 158 

Wynik głosowania druk nr 158

Opinie:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna
Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej - opinia pozytywna


3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2024” – druk nr 159.
Opinia prawna: pozytywna
Projekt uchwały druk nr 159
Autopoprawka do druku nr 159
Wynik głosowania druk nr 159

Opinie:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna

Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej - opinia pozytywna


4. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole – druk nr 160.
Opinia prawna: pozytywna
Projekt uchwały druk nr 160 

Wynik głosowania wniosek 1
Wynik głosowania wniosek 2
Wynik głosowania druk nr 160


5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole – druk nr 161.
Opinia prawna: pozytywna

Projekt uchwały druk nr 161
Autopoprawka do druku nr 161
Wynik głosowania druk nr 161

Opinie:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna


6. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu – druk nr 162.
Opinia prawna: pozytywna
Projekt uchwały druk nr 162
Wynik głosowania druk nr 162

Opinie:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna


7. Projekt uchwały w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole - Wycofany.


8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – druk nr 163.
Projekt uchwały druk nr 163

Autopoprawka nr 1 do druku nr 163
Autopoprawka nr 2 do druku nr 163
Autopoprawka nr 3 do druku nr 163
Wynik głosowania druk nr 163

Opinie:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna


9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 – druk nr 164.
Projekt uchwały druk nr 164

Autopoprawka do druku nr 164
Wynik głosowania druk nr 164

Opinie:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - opinia pozytywna


10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – druk nr 165 - wniesiony na sesji.
Projekt uchwały druk nr 165

Wynik głosowania druk nr 165


11. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat - druk nr 166 - wniesiony na sesji.
Projekt uchwały druk nr 166

Wynik głosowania druk nr 166


VI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Nagranie z sesji:
https://www.youtube.com/watch?v=mGTjmbhDFJ4
https://www.youtube.com/watch?v=jbOYIMvssVU

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 11:34 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:11 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:35 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:35 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:35 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:36 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 czerwiec 2020 08:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 czerwiec 2020 08:27 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 07:25 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 07:31 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 07:32 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 11:40 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 11:41 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 06:42 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 06:42 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 06:46 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 06:47 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 06:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 06:57 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 06:58 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 06:59 Julia Jania