LIII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
30 maj 2023 r. godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia


 2. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022


3. Ocena zasobów pomocy społecznej


 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za 2022 rok.


 5. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.


 6. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej funkcjonowania Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina „ w Legnickim Polu.


 7. Podjęcie uchwał:


a) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz
w gminie Legnickie Pole 

DRUK 475
WYNIK GŁOSOWANIA


b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole    

DRUK 476
WYNIK GŁOSOWANIA


c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole 

DRUK 477
WYNIK GŁOSOWANIA


d) Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Koskowice

DRUK 478
WYNIK GŁOSOWANIA


e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Legnickie Pole w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie 

DRUK 479
WYNIK GŁOSOWANIA


f) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole

DRUK 480
WYNIK GŁOSOWANIA


8. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy

Wydział Inwestycji
Wydział Finansów
Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Wydział Rozwoju i Organizacji Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny9. Interpelacje i zapytania radnych


10. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów


11. Zamknięcie sesji


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 maj 2023 10:11 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2023 12:09 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2023 13:21 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 09:44 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 13:25 Julia Jania