LI Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
30 marca 2023 r. godz. 10.00

Zawiadomienie

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji,


 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.


3.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2022 r.


 4. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinie w gminie Legnickie Pole w 2022 r.


 5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.


 6. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu za 2022 rok.


 7. Sprawozdanie z działalności Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu za 2022 rok


 8. Odczytanie protokołu z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) położonych na terenie Gminy Legnickie Pole.


 9. Podjęcie uchwał:


 a) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 

DRUK 443
WYNIK GŁOSOWANIA


b) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Gminnego Żłobka „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu

DRUK 444
WYNIK GŁOSOWANIA


c)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

DRUK 445
WYNIK GŁOSOWANIA


d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033

DRUK 446
WYNIK GŁOSOWANIA


e) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości Psary i Mąkolice

DRUK 447
WYNIK GŁOSOWANIA


f) Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na 2023 r.

DRUK 448
WYNIK GŁOSOWANIA


g) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole

DRUK 449
WYNIK GŁOSOWANIA


h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bartoszów

DRUK 450

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


i) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bartoszów

DRUK 451

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


j) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnków

DRUK 452

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


k) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gniewomierz

DRUK 453

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


l) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kłębanowice

DRUK 454

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


m) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koiszków

DRUK 455

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 n) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koskowice

DRUK 456

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 o) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Księginice

DRUK 457

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 u) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Legnickie Pole

DRUK 458

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 p) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubień

DRUK 459

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 q) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mąkolice

DRUK 460

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 r) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mikołajowice

DRUK 461

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 s) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowa Wieś Legnicka

DRUK 462

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 t) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ogonowice

DRUK 463

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


 v) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raczkowa

DRUK 464

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


w) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strachowice

DRUK 465

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


x) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Taczalin

DRUK 466

WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


10. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy

WYDZIAŁ FINANSÓW
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ ROZWOJU I ORGANIZACJI GMINY
ŻŁOBEK GMINNY
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ


11. Interpelacje i zapytania radnych


12. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,


13. Zamknięcie sesji.


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 marzec 2023 09:53 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 marzec 2023 09:55 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 marzec 2023 07:19 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 marzec 2023 11:22 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 marzec 2023 06:19 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 12:36 Julia Jania