Posiedzenie
XLIII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
27 czerwca 2022 r. godz. 10.00

 

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole
 3. Raport o stanie gminy:
  1. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
  2. Debata nad raportem.
  3. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Legnickie Pole (DRUK NR 376)
 4. Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium:
  1.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole o wykonaniu budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2021
  2. Przedstawienie uchwały nr X/61/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole za 2021 rok.
  3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2021 (DRUK NR 386)
  4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021 (DRUK NR 387)
  5. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole (DRUK NR 377).
 5. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (DRUK NR 378)
  2.
  Projekt uchwały  sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 (DRUK NR 379)
  3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Bartoszowie oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania (DRUK NR 380)
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (DRUK NR 381)
  5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka (DRUK NR 382)
  6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Legnickie Pole obejmujących drogi gminne (DRUK NR 383)
  7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Gniewomierz pod funkcje gospodarcze (DRUK NR 384)
  8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz I Nowa Wieś Legnicka pod funkcje gospodarcze (DRUK NR 385).
  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy    Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga, psychologa i logopedy (DRUK NR 388)
  10. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  w Gminie Legnickie Pole w roku szkolnym 2022/2023 (DRUK NR 389)
  11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole (DRUK NR 390)
  12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Legnickie Pole  w gminie Legnickie Pole (DRUK NR 391)
 6. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,
 9. Zamknięcie sesji.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK NR 376 pdf 430.10 KB Julia Jania
DRUK NR 377 pdf 371.33 KB Julia Jania
DRUK NR 378 pdf 3.97 MB Julia Jania
DRUK NR 379 pdf 9.30 MB Julia Jania
DRUK NR 380 pdf 1.45 MB Julia Jania
DRUK NR 381 pdf 438.79 KB Julia Jania
DRUK NR 382 pdf 1.05 MB Julia Jania
DRUK NR 383 pdf 7.98 MB Julia Jania
DRUK NR 384 pdf 5.69 MB Julia Jania
DRUK NR 385 pdf 6.13 MB Julia Jania
DRUK NR 386 pdf 1.58 MB Julia Jania
DRUK NR 387 pdf 293.27 KB Julia Jania
DRUK NR 388 pdf 543.42 KB Julia Jania
DRUK NR 389 pdf 637.13 KB Julia Jania
DRUK NR 390 pdf 689.89 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 376 pdf 45.84 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 377 pdf 45.68 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 378 pdf 46.71 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 379 pdf 47.26 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 380 pdf 47.40 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 381 pdf 46.66 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 382 pdf 46.63 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 383 pdf 46.61 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 384 pdf 47.25 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 385 pdf 47.07 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 386 pdf 48.19 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 387 pdf 46.81 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 388 pdf 49.07 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 389 pdf 47.01 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 390 pdf 47.29 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 391 pdf 46.99 KB Julia Jania
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 czerwiec 2022 07:18 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 czerwiec 2022 09:21 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 09:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 14 czerwiec 2022 07:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 10:18 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 czerwiec 2022 05:54 Julia Jania