Posiedzenie

XL Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

22 marca 2022 r. godz. 10.00

 

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji

2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole

3. Podjęcie uchwał:

 • Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok  (DRUK 354)
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 (DRUK 355)
 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulamin tego handlu. (DRUK 356)
 • Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę. (DRUK 357)
 • Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im Statutu (DRUK 358)
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.283.2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu, zakupu lub leasingu samochodu na potrzeby Gminy Legnickie Pole. (DRUK 359)
 • Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na rok 2022. (DRUK 360)
 • Projekt uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom (DRUK 361)
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi (DRUK 362)
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2022. (DRUK 363)
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym, szkoleniu i ćwiczeniu. (DRUK 364)
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu (DRUK 365)
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Legnickie Pole (DRUK 366)

4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,

7. Zamknięcie sesji

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały - DRUK 354 pdf 809.43 KB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 355 pdf 6.08 MB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 356 pdf 1.36 MB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 357 pdf 1.32 MB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 358 pdf 609.51 KB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 359 pdf 3.80 MB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 360 pdf 2.97 MB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 361 pdf 573.34 KB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 362 pdf 625.46 KB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 363 pdf 1.60 MB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 364 pdf 770.32 KB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 365 pdf 375.35 KB Julia Jania
Projekt uchwały - DRUK 366 pdf 1.31 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 354 pdf 46.25 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 355 pdf 46.03 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - 356 pdf 45.82 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 357 pdf 46.46 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 358 pdf 46.62 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 359 pdf 48.41 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 360 pdf 46.88 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 361 pdf 45.90 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 362 pdf 46.04 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 363 pdf 46.15 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 364 pdf 45.87 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 365 pdf 46.22 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 366 pdf 45.58 KB Julia Jania