Porządek obrad

XXXIV Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

25 listopada 2021 r. godz. 9.00

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole (DRUK NR 290)

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Legnickie Pole przy ul. Henryka Brodatego 7, stanowiącego część budynku na campingu wraz z przylegającą do lokalu działką gruntu (DRUK NR 291)

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów przemysłowo-składowo-usługowych w północnej części obrębu Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole (DRUK NR 292)

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole we wschodniej części obrębu Taczalin, wschodniej części obrębu Koskowice oraz północnej części obrębu Księginice, pod fotowoltaikę na terenach obejmujących niższe klasy bonitacyjne (DRUK NR 293)

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole we wschodniej części obrębu Taczalin, wschodniej części obrębu Koskowice oraz północnej części obrębu Księginice, pod fotowoltaikę na terenach obejmujących wyższe klasy bonitacyjne (DRUK NR 294)

f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin (DRUK NR 301)

g) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych (DRUK NR 295)

h) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Legnickie Pole a Gminą Legnica na powierzenia Gminie Legnica zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Legnickie Pole (DRUK NR 296)

i) określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DRUK NR 297)

j) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. (DRUK NR 298)

k) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2022 roku (DRUK NR 299)

l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (DRUK NR 300)

m) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Legnickie Pole (DRUK NR 302)

n) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXVIII.240.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. wraz z odpowiedzią na skargę (DRUK NR 307)

o) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Legnickim Polu (DRUK NR 309)

u) zmian w budżetu gminy na rok 2021 (DRUK NR 303)

p) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 (DRUK NR 304)

r) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (DRUK NR 308)

s) diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (DRUK NR 305)

t) uchwalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi (DRUK NR 306)

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2020/2021

4. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy o liczbie skazanych i informacji o podmiotach, w których w 2021 r. będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

5. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Legnickie Pole złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole

6. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych do Wójta Gminy Legnickie Pole

7. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.

8. Interpelacje i zapytania radnych

9.Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,

10. Zamknięcie sesji.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK NR 290 pdf 2.96 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 290 htm 86.63 KB Julia Jania
DRUK 291 pdf 560.02 KB Julia Jania
DRUK 292 pdf 1.31 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 292 htm 86.73 KB Julia Jania
DRUK 293 pdf 2.24 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 293 htm 87.03 KB Julia Jania
DRUK 294 pdf 2.21 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 294 htm 87.00 KB Julia Jania
DRUK 301 pdf 4.33 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 301 htm 86.97 KB Julia Jania
DRUK 295 pdf 396.05 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 295 htm 86.51 KB Julia Jania
DRUK 296 pdf 453.52 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 296 htm 86.83 KB Julia Jania
DRUK 297 pdf 1.39 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 297 htm 86.73 KB Julia Jania
DRUK 298 pdf 239.04 KB Julia Jania
ZAŁĄCZNIK DO DRUKU 298 pdf 3.03 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 298 htm 86.82 KB Julia Jania
DRUK 299 pdf 485.72 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 299 htm 86.66 KB Julia Jania
DRUK 300 pdf 1.02 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 300 htm 86.50 KB Julia Jania
DRUK 302 pdf 534.35 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 302 htm 86.56 KB Julia Jania
DRUK 303 pdf 2.94 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 303 htm 86.52 KB Julia Jania
DRUK 304 pdf 3.75 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 304 htm 86.60 KB Julia Jania
DRUK 308 pdf 382.25 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 308 htm 86.49 KB Julia Jania
DRUK 305 pdf 1.07 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 305 htm 86.60 KB Julia Jania
DRUK 306 pdf 693.58 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 306 htm 86.68 KB Julia Jania
DRUK 307 pdf 548.75 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 307 htm 86.86 KB Julia Jania
DRUK 309 pdf 2.31 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 309 htm 86.47 KB Julia Jania
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 listopad 2021 06:51 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 listopad 2021 06:51 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 24 listopad 2021 13:56 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 luty 2022 08:50 Julia Jania