Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Legnickie Pole
w dniu 26 września 2022 r. o godzinie 12.00
Zawiadomienie

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Zaopiniowania uchwał:
  a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
  DRUK NR 391
  b) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033
  DRUK NR 392
  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu
  DRUK NR 393
  d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu
  DRUK NR 394
  e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych
  DRUK NR 395
  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga, psychologa i logopedy
  DRUK NR 396
  g) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Rafała Plezi wraz z odpowiedzią na skargę
  DRUK NR 397
  h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Czarnków w gminie Legnickie Pole
  DRUK NR 398

      3. Sprawy różne


      4. Zamknięcie posiedzenia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 wrzesień 2022 12:44 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 21 wrzesień 2022 12:44 Julia Jania