Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Organami Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest Rada Gminy i Wójt Gminy. Wewnętrzny ustrój Gminy w tym strukturę organizacyjną i tryb pracy jego organów określa Statut Gminy, którego podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, Radnych, komisji oraz organizację oraz tryb pracy Wójta Gminy określono w Statucie Gminy Legnickie Pole.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania własne gminy określa artykuł 7 w/w ustawy. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Zadania Wójta, jako organu wykonawczego gminy określają artykuły 30 i 31 w/w ustawy. Wójt Gminy wykonuje zadania gminy przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W celu wykonywania zadań gminy może tworzyć jednostki organizacyjne w drodze uchwały Rady Gminy. Wykaz wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych znajduje się na stronie: https://bip.legnickiepole.pl/jednostki-organizacyjne

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny Urzędu wydany przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.
Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Zadania Rady Gminy, jako organu stanowiącego i kontrolnego określa art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.
Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.