Programy z zakresu realizacji zadań publicznych

Programy z zakresu realizacji zadań publicznych realizowane są na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także podejmowanych Uchwał Rady Gminy Legnickie Pole, w szczególności związanych z realizacją zadań o charakterze zadań własnych gminy na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Informacje o realizowanych programach uzyskać można w zakładce "Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi", "Uchwały Rady Gminy", "Mienie Gminne", "Ochrona Środowiska",