Projektowanie aktów normatywnych

W Urzędzie Gminy Legnickie Pole akty prawne opracowuje się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "zasad techniki prawodawczej ".

ZASADY OPRACOWYWANIA PRZEZ URZĄD PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH WYDAWANYCH PRZEZ ORGANY GMINY.

 1. Projekty aktów prawnych organów Gminy opracowują jednostki organizacyjne Urzędu, do których zakresu działania należy przedmiot projektowanych aktów, pod nadzorem wójta, sekretarza i skarbnika – według podziału kompetencji.
 2. W przypadku gdy przedmiot projektowanego aktu prawnego należy do zakresu działania kilku jednostek organizacyjnych Urzędu – projekt opracowywany jest wspólnie pod nadzorem Sekretarza.
 3. Redagowanie aktów prawnych winno się odbywać w oparciu o przepisy dotyczące zasad techniki prawodawczej oraz czynić zadość stylowi języka i kolejności przepisów prawnych.
 4. Projekt aktu prawnego organu Gminy winien zawierać:
  1/ część nagłówkową, obejmująca nazwę aktu, datę wydania, określenie organu wydającego oraz czego akt dotyczy,
  2/ podstawę prawną umieszczona po części nagłówkowej w pełnym brzmieniu z podaniem miejsca jego publikacji oraz informację o jego zmianach,
  3/ treść aktu określająca zakres regulacji zagadnienia,
  4/ wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za jego realizację,
  5/ postanowienia końcowe dotyczące wymaganego sposobu publikacji oraz sposobu i daty wejścia w życie aktu.
 5. W przypadku, gdy projektowany akt prawny pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu Gminy, jego treść wymaga uzgodnienia ze Skarbnikiem.
 6. Akty prawne jeżeli wymagają tego przepisy prawa winne być konsultowane z przedstawicielstwami związków zawodowych i innych organizacji. Uzgodnienia i opinie winne być odnotowane w formie pisemnej.
 7. Materiał przygotowany zgodnie z ust. Od 4–6 winien być przedstawiony do Radcy Prawnego celem zaopiniowania a następnie skierowany do zatwierdzenia organowi Gminy.

Powyższe zasady stosuje się również przy opracowywania uchwał Rady Gminy przygotowywanych przez jej Komisje .