ROOT

Tytuł/nazwa postępowania"Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole”

Identyfikator postępowania (miniportal): 450893e1-c222-4613-a340-037c9721f9dd

Tryb: Tryb podstawowy, wariant 1

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia: BZP/TED/

Nr referencyjny: ROG.271.12.2022.U.TP


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 503 ) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole  nr XVI.133.2020 z dnia 29 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa
w  gminie Legnickie Pole zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości obszaru w obrębie  Koskowice, Lubień,  Ogonowice, Raczkowa
w  gminie Legnickie Pole obejmującego: część działki nr  264/12 obręb Koskowice, dz. nr 167/1, 212 obręb Lubień, dz. nr  215 obręb Ogonowice, dz. nr 23/17 obręb Raczkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.08.2022 r. do 28.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole , ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole  w godzinach od  10.00 do 14.30.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.08.2022 r. w siedzibie  o godzinie 12.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Legnickie Pole z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Projekt  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru w obrębie: Koskowice, Lubień,  Ogonowice, Raczkowa w  gminie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie bip.legnickiepole.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  przedmiotowej zmiany planu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole , ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.  Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Legnickie Pole z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na gminnej stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole.

Wójt Gminy Legnickie Pole


Zarządzenie Wójta nr nr 0050.52.2022 z dnia 04 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w obrębie Taczalin


identyfikator postępowania:

08da7547-73ab-6b14-d580-06000ec45785

miniPortal:

8751535e-2ec4-4b62-ab68-77ac4b94bc5e


identyfikator postępowania:

ocds-148610-adbb09a2-130a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

miniPortal:

5bce3710-4d82-43ad-a63a-04e745c36dfe


Podkategorie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Kania

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MORERODO

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPODSTAWOWE INFORMACJE

Pani Natalia Sromecka – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.

Natalia Sromecka
Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
telefon: +48 76 858-28-10
email:dostepnosc@legnickiepole.pl

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego(1)

 

COM_CONTENT_READ_MOREKoordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole