ROOT

Link do profilu nabywcy Zamawiającego:Adres: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)  

ID postępowania: ac71824a-adf0-4f60-a8e6-1029ed64d38b

E-zamówienia: 08d9776f-1bbf-1af4-053b-190001fdb017


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 10 lat, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1  w dniach od 09 września  2021 roku do dnia 30 września 2021 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
  • Przeznacza się do oddania w dzierżawę po przeprowadzeniu przetargu na okres 3 lat nieruchomości wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1  w dniach od 09 września 2021  roku do dnia 30 września 2021 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


ID postępowania:

Link do profilu nabywcy Zamawiającego:Adres: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)  

miniPortal:   fc251aff-cfa2-417d-8090-5058d2b0a7b5

E-zamówienia:  08d971ce-5fca-b0c4-053b-190001fd73dd


ID postępowania:

miniPortal:     27d281ac-aaed-4e56-bf70-753f62e74222

e-zamówienia: ocds-148610-7c5653ca-0716-11ec-b885-f28f91688073

Link do profilu nabywcy Zamawiającego:Adres: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)  

 


Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPODSTAWOWE INFORMACJE

Pani Natalia Sromecka – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.

Natalia Sromecka
Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
telefon: +48 76 858-28-10
email:dostepnosc@legnickiepole.pl

COM_CONTENT_READ_MOREKoordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole