ROOT

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych  

do sprzedawanej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,0180 ha położonej w granicy działki 231/1 w miejscowości Kłębanowice

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00041836/4

Cena wywoławcza nieruchomości – 4 070 + 23% podatek VAT

Wadium: 500 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 231/1 w obrębie Kłębanowice położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną KDW   -   teren drogi wewnętrznej.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, w centrum wsi Kłębanowice. Działka niezabudowana, zagospodarowana jako ogródek przydomowy. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Teren nieogrodzony.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XXII/114/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r (publikacja   Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 104 poz. 2253).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 10.08.2023 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Kłębanowice oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 23.10.2023 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 19.10.2023 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

- dokument potwierdzający własność nieruchomości przyległej do sprzedawanej działki.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 869, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Kłębanowice na okres min. 30 dni tj. od 21.09.2023r. do 23.10.2023r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Legnickie Pole, 21.09.2023r.


OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

 

                Zgodnie z art. 36 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzyskania opinii organów w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie zespołu hal magazynowych z zapleczami socjalno-biurowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego na dz. nr 373/1 373/2, 373/3, 172/6, 172/7, 10/20, 10/16 obręb 0004 Gniewomierz, gm. Legnickie Pole”.

              Postępowanie przedłużone zostaje w oparciu o pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2023 r. informujące o braku możliwości załatwienia przez organ sprawy w terminie z uwagi na konieczność uzyskania wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wyznaczony termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 26 września 2023 r.

              W związku z powyższym informuję, iż zakończenie postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie przez tut. organ planowane jest do dnia 10 listopada 2023r.

              Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stronie przysługuję prawo do wniesienia ponaglenia zawierające uzasadnienie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Legnickie Pole.

              Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.)
jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuję się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”. 


OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

 

 

 

                Zgodnie z art. 36 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzyskania opinii organów w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa linii malowania kataforetycznego” realizowanego na działkach nr 5/9 oraz 5/12 obręb Gniewomierz, gm. Legnickie Pole.

              Postępowanie przedłużone zostaje w oparciu o pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 września 2023 r. informujące o braku możności załatwienia przez organ sprawy w terminie z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania uzupełnionego materiału dowodowego w sprawie. Przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 20 października 2023 r.

              W związku z powyższym informuję, iż zakończenie postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie przez tut. organ planowane jest do dnia 10 listopada 2023 r.

              Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stronie przysługuję prawo do wniesienia ponaglenia zawierające uzasadnienie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Legnickie Pole.

              Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.)
jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuję
się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

               Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),  w związku z art. 73 ust. 1
i art. 33 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez Ewelinę Przybylską pełnomocnika Gospodarstwa Sadowniczego „LEGSAD” Rafał Koźlak, Kościelec 14 B, 59 – 223 Krotoszyce z dnia
15 maja 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z ujęcia wody podziemnej studnią wierconą nr LS-4  w (działka nr 35 obręb Koiszków), gm. Legnickie Pole, powiat legnicki”

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag
i wniosków dotyczących w/w zamierzenia inwestycyjnego oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1
pokój nr. 22 w godz. od 800 do 1400 w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Legnickie Pole wyda po uzgodnieniu przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień.

           Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuję się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości
lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.


Podkategorie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Kania

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MORERODO

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPODSTAWOWE INFORMACJE

Pani Natalia Sromecka – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.

Natalia Sromecka
Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
telefon: +48 76 858-28-10
email:dostepnosc@legnickiepole.pl

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego(1)

 

COM_CONTENT_READ_MOREKoordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole