Treść jak i zmiana statutu dostępna jest również w załącznikach poniżej treści statutu Gminy.


Załącznik do uchwały Nr XXXII/218/2002
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 4 września 2002r.

STATUT GMINY LEGNICKIE POLE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa:

 • ustrój gminy Legnickie Pole,
 • zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych

                 gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,

   3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Legnickie Pole, komisji   

       Rady  Gminy Legnickie Pole,

  4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Legnickie Pole,

  5) zasady: dostępu obywateli do dokumentów organów gminy oraz  komisji  

      Rady  Gminy Legnickie Pole a także  korzystania z nich.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie – należy przez to rozumieć gminę  Legnickie Pole,

2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy  Legnickie Pole,

3) komisji – należy przez to rozumieć stałe komisje Rady Gminy Legnickie Pole,

         4) komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady

             Gminy Legnickie Pole,

5) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta  Gminy Legnickie Pole,

6) statucie – należy przez to rozumieć statut gminy Legnickie Pole,

          7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o

    samorządzie gminnym,

8) urzędzie - oznacza to Urząd Gminy Legnickie Pole,

Rozdział II. Gmina

§ 3.

 1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego,

            powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

 1. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. 

§ 4.

1. Gmina położona jest w powiecie legnickim  w województwie dolnośląskim  i

    obejmuje obszar 85,7 km2.

2. Granice terytorialne gminy określa mapa, stanowiąca  załącznik nr  1 do statutu.

3. W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa  i osiedla  

    oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

4. Wójt  prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.

§ 5.

1. W celu wykonywania  zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.

2. Wójt  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6.

1. Herb gminy przedstawia w polu dzielonym w pas, od czoła złotym, połu orła

    czarnego ze srebrną przepaską, od podstawy błękitnym , skrzyżowany miecz  

    srebrny z takąż strzałą, nad nimi krzyż złoty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do statutu.

2. Barwy gminy określa jej flaga, złożona z czterech stref poziomych, które od dołu

    mają barwy żółta, czarna, biała i błękitna; pośrodku tych stref umieszczony jest herb

    gminy. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do statutu.

3. Zasady używania herbu i barw gminy oraz insygniów władz określa rada w odrębnej

    uchwale.

§ 7.

Siedzibą organów gminy jest miejscowość Legnickie Pole.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze gminy

§ 8.

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy a także zmianie

    jej granic rozstrzyga rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących

    zasad:

 • inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej może być 30 mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, posiadający czynne prawo wyborcze do rady, albo organy gminy,
 • utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa rada odrębną uchwałą,
 • projekt granic jednostki pomocniczej sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
 • przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych stosuje  się   

    odpowiednio ust. 1.

§ 9.

Uchwała, o której  mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

 • obszar,
 • granice,
 • siedzibę władz,
 • nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10.

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu  

    gminy.

2. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do

    ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych

    jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki 

    jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust.   

    2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu

    gminy.

5. Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków  

    budżetowych każdorazowo do kwoty 1000 EURO.

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, są wiążące dla osób składających oświadczenia

    woli w zakresie zarządu mieniem gminy.

7. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne rachunki

    bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby

    upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych

    rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczesnego

    przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

§ 11.

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik gminy i

    przedkłada informacje w tym zakresie wójtowi.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych

    w statutach tych jednostek.

§ 12.

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w

    pracach rady z urzędu.

2. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w   

    głosowaniu.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna rady

§ 13.

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

2. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

§ 14.

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez wójta wykonującego jej

    uchwały.

2. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze

    swojej działalności.

§ 15.

1.Rada wybiera od 3 do 5 radnych do  następujących  stałych  komisji:

 • Rewizyjnej,
 • Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
 • Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej,
 • Do spraw Społecznych

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

3. W czasie trwania kadencji rada może powołać doraźne komisje do wykonywania

    określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 16.

1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru  przewodniczącego i  dwóch wiceprzewodniczących dokonuje rada nowej

     kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

 • określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
 • przygotowanie projektu porządku obrad
 • dokonanie otwarcia sesji,
 • powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o którym  mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować

    sprawozdanie dotychczasowego zarządu o stanie gminy.

§ 17.

Przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący, w szczególności:

 • zwołuje sesje rady,
 • przewodniczy obradom,
 • czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji,
 • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,
 • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 • podpisuje uchwały rady,
 • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez

   radnych ich mandatu,

      8)  przygotowuje i przedstawia radzie roczny plan pracy rady.

§ 18.

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących rady przed upływem kadencji, rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko

§ 19.

1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17 statutu, jest upoważniony  

   do reprezentowania rady na zewnątrz.

2. Rada, na wniosek przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż

    przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, przewodniczący może działać przez

    pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem przewodniczącego może być wyłącznie radny.

§ 20.

Do obowiązków I wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub statut dla przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku przewodniczącego.

§ 21.

Pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

§ 22.

W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach przewodniczącego oraz I wiceprzewodniczącego rady, do kolejnego wiceprzewodniczącego § 20 stosuje się odpowiednio.

§ 23.

1. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia rady prace   

    komisji rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje przewodniczący rady.

§ 24.

Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik urzędu wskazany przez wójta.

Rozdział V. Tryb pracy rady

1. Sesje rady

§ 25.

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej 

     kompetencji, określone w ustawie oraz w innych ustawach, a także w przepisach

     prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał rada może podejmować:

 • postanowienia proceduralne,
 • deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
 • oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 • apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych

            do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w

    statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 26.

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady,

    nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy rady.

3. Plan pracy przygotowuje przewodniczący rady przy współudziale przewodniczących

    stałych komisji i przedstawia go radzie do zaakceptowania na ostatniej sesji w roku.

    Rada może w ciągu roku dokonać zmian  i uzupełnień w rocznym planie pracy. 

4. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane

    w zwykłym trybie.

5. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§ 27.

1. Sesje przygotowuje przewodniczący rady.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

 • ustalenie porządku obrad,
 • ustalenie czasu i miejsca obrad,
 • zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał,

      dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje przewodniczący rady, lub z jego upoważnienia – jeden z

    wiceprzewodniczących.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się

    radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny

    skuteczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminu, o którym  mowa w ustępie 4  rada może podjąć

    uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o

    odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed

    głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady  podaje się  do

    publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed urzędem.

§ 28.

1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii wójta ustala listę osób

    zaproszonych na sesję.

2. W sesjach rady uczestniczą – z głosem doradczym – z-ca wójta, sekretarz i skarbnik

    gminy.

3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek

    organizacyjnych podlegających kontroli rady.

§ 29.

Wójt obowiązany jest udzielić radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w

przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 30.

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 31.

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych  w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 32.

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, rada może postanowić o

    przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na 

    kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 rada może postanowić w

   szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub

   konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne

   nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub

   podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra­wiedliwienia

   opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ 33.

1. Kolejne sesje rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w

    terminach określonych przez przewodniczącego rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 26 ust.5.

§ 34.

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego

    ustawowego składu.

2. Przewodniczący rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu

    odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże rada nie może

    wówczas podejmować uchwał.

§ 35.

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.

2. W razie nieobecności przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wyko­nuje jeden z

    wiceprzewodniczących rady, upoważniony przez przewodniczącego.

3. Rada na wniosek przewodniczącego rady może powołać spośród radnych sekretarza

    obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych

    wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz

    wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 36.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego rady formuły:  

    „Otwieram …… sesję Rady …………………”.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności

    prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis

    § 32 ust. 2.

§ 37.

Po otwarciu sesji przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 38.

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 • interpelacje i zapytania radnych
 • informacja o działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady,
 • rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • wolne wnioski i informacje.

§ 39.

1. Sprawozdanie o którym  mowa w § 38 pkt  2 składa wójt  lub jego zastępca.

2. Sprawozdania komisji rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy

    wyznaczeni przez komisje.

§ 40.

1. Interpelacje i zapytania są kierowane do wójta.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego

    jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4.Odpowiedzi na interpelację udziela: przewodniczący rady, przewodniczący stałej

   komisji, wójt lub jego zastępca bądź wyznaczony przez wójta pracownik urzędu.

5.W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie

   winno być udzielone pisemnie w terminie 14 dniowym.

6. Interpelacje mogą być składane w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady. 

    Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

7. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni – na

    ręce przewodniczącego rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udziela 

    wójt lub jego zastępca albo pracownik urzędu upoważniony przez wójta.

8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić

    się do przewodniczącego  rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

9. Przewodniczący rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach

    na nie na najbliższej sesji rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 41.

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu

    uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce przewodniczącego rady lub ustnie, w  

    trakcie  sesji rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa,

    pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 40 ust. 7, 8 i 9

    stosuje się odpowiednio.

§ 42.

1. Przewodniczący rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i    

    zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych

    przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.

4. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 43.

1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad

    zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu   

    trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać

    mówcę „do rzeczy”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty

    zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji,  przewodniczący rady    

    przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może

    odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych 

    na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym

    osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami

    zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 44.

Na wniosek radnego, przewodniczący rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym radę.

§ 45.

1. Przewodniczący  rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury

    formalnej, w szczególności dotyczących:

 • stwierdzenia quorum,
 • zmiany porządku obrad,
 • ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

      4)   zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

      5)   zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

      6)   zarządzenia przerwy,

7)   odesłania projektu uchwały do komisji,

 • przeliczenia głosów,

      9)    przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne przewodniczący rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu

    jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje

    sprawę pod głosowanie.

§ 46.

1. Sprawy osobowe rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak

    postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności

    zainteresowanego na sesji.

§ 47.

1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący rady zamyka dyskusję. W razie

   potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub wójtowi  

    ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka

    konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania,

    przewodniczący rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub

    uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 48.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając

    formułę „ Zamykam ……… sesję Rady ……………”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 49.

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej

    uchwały podjętej nie wcześniej  niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 50.

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 51.

Pracownik urzędu, wyznaczony przez wójta w uzgodnieniu z przewodniczącym rady, sporządza z każdej sesji protokół.

§ 52.

1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2.Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1)  numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i

              zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko

              przewodniczącego obrad i protokolanta,

         2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

   3) imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn

     nieobecności,

4) ustalony porządek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty

       zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie 

       faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

 • przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i

      „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

 • wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
 • podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 53.

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać

     poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga

     przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może

    wnieść sprzeciw do rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

§ 54.

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych

    gości, teksty przyjętych przez radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych,

    oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

2. Protokółu z sesji wraz z egzemplarzami uchwał przewodniczący rady doręcza

    wójtowi  najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia sesji.

§ 55.

Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik urzędu w uzgodnieniu z przewodniczącym rady.

3. Uchwały

§ 56.

1. Uchwały, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o

    jakich mowa w § 25 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 57.

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz wójt, chyba że przepisy 

    prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 • tytuł uchwały,
 • podstawę prawną,
 • postanowienia merytoryczne,
 • w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania wydatków związanych z

    realizacją uchwały,

 • określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia

    sprawozdania po jej wykonaniu,

 • ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem, w którym

    należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych

    jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego

    urzędu  albo przez innego prawnika.

§ 58.

Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 59.

1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania rady po zaopiniowaniu jej

    uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub

    innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt

    uchwały przyjęty przez radę.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że

    przedłożeniu podlega projekt uchwały rady, sporządzony przez wójta.

§ 60.

1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego

    obrady.

§ 61.

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 62.

1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z

    protokołami sesji rady.

2. Egzemplarze uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do

    wiadomości zależnie od ich treści.

4. Procedura głosowania

§ 63.

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 64.

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane

    głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych

    obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje

    odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 65.

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart

    ostemplowanych pieczęcią rady, przy czym każdorazowo rada ustala sposób

    głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja

    skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób

    głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół,

    podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu

    sesji.

§ 66.

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i

   ogłasza radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była

   przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek

    najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi

    wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący 

    rozstrzyga przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed

     zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować

     i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy

    kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę

    na piśmie.

§ 67.

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie  

    zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności

    rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu

    uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności   

    przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub

    odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały,

     poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku

     poprawek  stosuje się zasadę określoną w § 66 ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do

    projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem

    uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu

    uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym  mowa w ust. 6 na czas

    potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi

   sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 68.

1. Głosowanie  zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub

    kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów

    wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za”

    czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi

    kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów

    oddanych na pozostałe.

§ 69.

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 3/5

    głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej

    jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy

    przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że

    przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych

    głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę

    ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi  

    wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie

    oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi

    wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1

    większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

5. Komisje rady

§ 70 .

1. Liczbę członków komisji stałych i doraźnych i ich skład osobowy oraz  przedmiot

    działania określa rada w odrębnych uchwałach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy komisji rewizyjnej.

§ 71.

1. Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym radzie.

2.Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

3. Do zadań komisji należy w szczególności:

    1)opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich

       wykonaniem po uchwaleniu przez radę,

   2)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

   3)opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw

      przedłożonych przez członków komisji i obywateli,

  4)przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach

    działalności rady i służb komunalnych w zakresie kompetencji komisji.

§ 72.

1. Komisje  mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje  mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin,

    zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione

    przedmiotem ich działalności.

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie.

4. Na podstawie upoważnienia rady, przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady,

    koordynujący pracę komisji rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać

    złożenie radzie sprawozdania.

§ 73.

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§ 74.

1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach komisji

    rewizyjnej.

§ 75.

1. Przewodniczący komisji co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji rady

    sprawozdania z działalności komisji.

2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji  powołanych przez radę.

§ 76.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

6. Radni

§ 77.

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na

    liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia  sesji lub posiedzenia komisji, winien

    usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce

    przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.

§ 78.

1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w

     roku.

2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach

    wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców –

    osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.

3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli gminy w siedzibie urzędu

    w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.

§ 79.

1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego

    obowiązków, przewodniczący rady może wnioskować o udzielenie radnemu    

    upomnienia.

2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 rada podejmuje po uprzednim

    umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że okaże  się to niemożliwe.

§ 80.

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim

    stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania

    wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 rada powinna

    umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 81.

1. Przewodniczący rady wystawia radnemu dokument, w   którym stwierdza pełnioną

    funkcję przez radnego.

2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach związanych

    z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 82.

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu

    terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych

    spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek

    samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub

    upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu

    terytorialnego.

§ 83.

1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu

    terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem

    uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej

1. Organizacja komisji rewizyjnej

§ 84.

1. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 

    i członków.

2. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera rada.

3. Zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera komisja rewizyjna na

    wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 85.

Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego zastępca .

§ 86.

1. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w

    sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub    

    interesowność.

2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz

    poszczególnych członków decyduje przewodniczący komisji rewizyjnej.

3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej decyduje rada.

4. Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o

    wyłączeniu do rady – w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej

   decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 87.

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek

   organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

  1) legalności,

  2) gospodarności,

  3) rzetelności,

  4) celowości,  oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych

    podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

§ 88.

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach rady.

§ 89.

Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 • kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub

      obszerny zespół działań tego podmiotu,

 • problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu

      działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego  

      działalności,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej

     kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 90.

1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej

    planie pracy, zatwierdzonym przez radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie

    objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 91.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 7 dni roboczych

 § 92.

1.Kontroli komisji rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich    zrealizowaniem,

   co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę

   określonych działań (kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać komisji rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub

    odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym

    przypadku podjęcia uchwały przez radę. Dotyczy to zarówno kontroli

    kompleksowych, jak i  kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 93.

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i

    rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego

    podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności

    według kryteriów ustalonych w § 87 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania

    kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako

   dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin,

    zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia

    kontrolowanych.

3.Tryb kontroli

§ 94.

1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu komisji rewizyjnej zespoły kontrolne

    składające się co najmniej z dwóch członków komisji.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu

    kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego

    członka komisji rewizyjnej.

4. Kontrole, z zastrzeżeniem ust. 6, przeprowadzane są na podstawie pisemnego

    upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, określającego

    kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do

    przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać

    kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4

   oraz dowody osobiste.

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków komisji rewizyjnej może

    przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały komisji rewizyjnej   

    oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki

    uważa się w szczególności sytuacje, w których członek komisji rewizyjnej poweźmie

    uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki

    pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli

    uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec

    powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty

    materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwot 3000 EURO .

7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest

    obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do przewodniczącego

    komisji rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku niezwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia

    zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę,

    sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt komisji

    rewizyjnej.

§ 95.

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia

    przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika

    kontrolowanej jednostki i wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby wójta, kontrolujący zawiadamia o tym  

    przewodniczącego rady.

§ 96.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla

    prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać

    na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia

    kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń

    kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o

    których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby

    kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest

    udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone

    w ust. 3.

§ 97.

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§ 98.

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej

    zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

  6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli

      wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego

      podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w

      protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

          8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego

       podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn

       odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu

    usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 99.

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego

    podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy –

    pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji

    rewizyjnej.

§ 100.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady

    uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia

    kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 101.

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: przewodniczący rady, przewodniczący komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania komisji rewizyjnej

§ 102.

1. Komisja rewizyjna przedkłada radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia

    30 listopada każdego roku.

2. Plan przedłożony radzie musi zawierać co najmniej:

    1) terminy odbywania posiedzeń,

    2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy komisji rewizyjnej; przystąpienie

    do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu

    pracy lub jego części.

§ 103.

1. Komisja rewizyjna składa radzie – w terminie do dnia 28 lutego każdego roku –

    roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

 • liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
 • wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
 • wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną,
 • wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z

    najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

 • ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie

    absolutorium.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze

    swej działalności po podjęciu stosownej uchwały rady, określającej przedmiot i

    termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia komisji rewizyjnej

§ 104.

1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej

    przewodniczącego,  zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte

    zatwierdzonym planem pracy komisji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy

    przewodniczącego komisji rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1) przewodniczącego rady lub też pisemny wniosek:

2) nie mniej niż 3 radnych,

3) nie mniej niż 2 członków komisji rewizyjnej.

 4. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1) radnych nie będących członkami komisji rewizyjnej,

         2) osoby zaangażowane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze biegłych

    lub ekspertów.

5. W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz

    zaproszone osoby.

6. Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być

    podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 105.

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 106.

Obsługę biurową komisji rewizyjnej zapewnia wójt.

§ 107.

1. Komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających

    wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2.W przypadku, gdy skorzystanie ze środków, o których mowa w ust.1 wymaga

    zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia z budżetu gminy,  

    przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu rady, celem

    podjęcia uchwały zobowiązującej wójta do zawarcia stosownej umowy w imieniu

    gminy.

§ 108.

1. Komisja rewizyjna może na zlecenie rady lub po powzięciu stosownych uchwał

    przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji 

    kontrolnej z innymi komisjami rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i

   doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu   

    wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych

    komisji rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających 

    kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez komisję

    rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji

    w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz

    unikania zbędnych kontroli.

 § 109.

Komisja rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

§ 110.

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 111.

1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3

   radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

 • nazwę klubu,
 • listę członków,
 • imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest

   obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego rady.

§ 112.

1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.

2. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.

§ 113.

1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z

    rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków,

    podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy

   członków klubu.

3.Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą rady, gdy liczba ich członków spadnie

    poniżej 3 .

§ 114.

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 115.

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania

    regulaminów klubów przewodniczącemu rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 116.

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie

    organizacji i trybu działania rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji rady wyłącznie przez swych

    przedstawicieli.

§  117.

Na wniosek przewodniczących klubów, wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnych do ich funkcjonowania.

 

Rozdział VIII. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów organów gminy i komisji

§ 118.

1. Uprawnionymi do dostępu do informacji są wszystkie osoby zainteresowane

    uzyskaniem informacji związanych z działaniem organów gminy i komisji.

2. Informacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie.

3. W przypadku informacji udzielonej na pisemny wniosek, sprawa winna być

     załatwiona nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku z

     zastrzeżeniem ust.4.

4. Termin, o którym mowa w ust.3, może ulec przedłożeniu do dwóch miesięcy, ze

    względu na stopień skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art.36

    kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji lub dostępu do dokumentu ust. 3 i 4

    stosuje się odpowiednio.

§ 119.

1.Udostępnieniu podlegają dokumenty wynikające z wykonania zadań publicznych

   przez organy gminy i komisji a w szczególności:

  1) protokoły z sesji,

  2) protokoły z posiedzeń komisji rady, w tym komisji rewizyjnej,

  3) rejestr uchwał rady,

  4) rejestr wniosków i opinii komisji rady,

  5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2 Dokumenty, o których mowa w ust.1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym

   przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 120.

Dokumenty z zakresu działania organów gminy i komisji udostępnia się na stanowisku ds. organizacyjnych w urzędzie w dniach i godzinach pracy urzędu.

§ 121.

1. Z dokumentów, o których mowa w § 119 ust.1 zainteresowani mogą sporządzać

    notatki, odpisy, fotografować je lub kopiować.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust.1 może odbywać się wyłącznie w asyście

    pracownika urzędu.

§ 122.

Zainteresowani mogą żądać za odpłatnością poświadczenia zgodności sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 121 ust.1 oraz odbitek kserograficznych. Postanowienia ustawy o opłacie skarbowej stosuje się odpowiednio.

IX. Pracownicy samorządowi

§ 123.

1. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, innych ustaw

    oraz uchwał rady.

2. Szczegółowe kompetencje i zadania wójta określa regulamin organizacyjny urzędu.

§ 124.

1. Wójt przyjmuje interesantów w ustalonych odrębnym zarządzeniem dniach i

    godzinach.

2. Organizację pracy urzędu, związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

     pracowników określa regulamin pracy urzędu.

§ 125.

1. Zastępca wójta i sekretarz gminy, prowadzą sprawy gminy w zakresie ustalonym

    przez wójta w regulaminie urzędu.

2. Stanowisko zastępcy wójta można łączyć ze stanowiskiem sekretarza gminy.

X. Przepisy przejściowe

Do końca kadencji rady gminy Legnickie Pole wybranej w wyborach w dniu 11 października 1998r. przepisy:

1) § 35, § 37-43, § 50 ust.1, § 51-53 statutu gminy Legnickie Pole uchwalonego przez

    radę gminy Legnickie Pole w dniu 21 lutego 1996r. (Dz.Urzędowy Woj.

    Legnickiego Nr 38, poz. 373; Dz.Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z 1999r. Nr 21,

    poz.973),

2) załączników do statutu, o którym mowa w pkt 1:

 1. numer 4 pn. ,,Zasady organizacji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Rady

Gminy w Legnickim Polu”,

   b)   numer 5 pn. ,,Regulamin zarządu gminy”

 - mają zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut Gminy pdf 295.60 KB Super User
Uchwała nr XXXIV.305.2018 z 18 października 2018r. w sprawie zmiany statutu pdf 912.84 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 styczeń 2020 15:34 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 styczeń 2020 15:35 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 16:57 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 16:59 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 17:00 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 17:05 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 17:08 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 17:08 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 17:17 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 17:18 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 marzec 2020 17:19 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 marzec 2020 17:31 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 17:32 Super User