Drukuj

Porządek obrad
XVI Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
29 maja 2020 r., godz. 9.00
sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7

Zawiadomienie


I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania


II. Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.


III. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.


IV. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole.

Wynik głosowania
Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej


Wynik głosowania - zmiana porządku obrad

V. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Wynik głosowania
Głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą


 VI. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania zaproszonych gości.


VII. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


VIII. Sprawozdania i informacje:

  1. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
  3. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
  4. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za okres od I-XII 2019 roku.
  5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
  6. Sprawozdanie z Karty Dużej Rodziny za 2019 rok.
  7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

IX. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat - druk nr 129.
Projekt uchwały druk nr 129

Uzasadnienie druk nr 129

Wynik głosowania druk nr 129

Opinie Komisji:
Komisja ds. Społecznych - opinia pozytywna


2. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy Legnickie Pole oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych - druk nr 130.
Projekt uchwały druk nr 130
Uzasadnienie druk nr 130

Wynik głosowania druk nr 130

Opinie komisji:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - Opinia pozytywna (21.05.2020r.)


3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Legnickie Pole - druk nr 132 - WYCOFANY
Projekt uchwały druk nr 132

Opinie komisji:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - Opinia pozytywna (21.05.2020r.)


4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gm. Legnickie Pole - druk nr 133.
Projekt uchwały druk nr 133
Uzasadnienie druk nr 133

Wynik głosowania druk nr 133

Opinie Komisji:
Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej - opinia pozytywna


5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole - druk nr 134.
Projekt uchwały druk nr 134
Uzasadnienie druk nr 134 

Wynik głosowania druk nr 134

Opinie Komisji:
Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej - opinia pozytywna


6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin w gminie Legnickie Pole - druk nr 135.
Projekt uchwały druk nr 135
Uzasadnienie druk nr 135

Wynik głosowania druk nr 135

Opinie Komisji:
Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej - opinia pozytywna


7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa w gminie Legnickie Pole - druk nr 136.
Projekt uchwały druk nr 136
Uzasadnienie druk nr 136

Wynik głosowania druk nr 136

Opinie Komisji:
Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej - opinia pozytywna


8. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole - druk nr 140 - WYCOFANY
Projekt uchwały druk nr 140
Uzasadnienie druk nr 140


9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Legnickie Pole - druk nr 150.
Projekt uchwały druk nr 150
Uzasadnienie druk nr 150

Wynik głosowania druk nr 150

Opinie komisji:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - Opinia pozytywna (21.05.2020r.)


10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole - druk nr 149.
Projekt uchwały druk nr 149
Uzasadnienie druk nr 149

Wynik głosowania druk nr 149

Opinie komisji:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - Opinia pozytywna (21.05.2020r.)


11. Rozpatrzenie petycji.

Wynik głosowania druk nr 152


12. Rozpatrzenie petycji.

Wynik głosowania druk nr 153


13. Rozpatrzenie petycji.

Wynik głosowania druk nr 147


14. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy.

Wynik głosowania druk nr 154


15. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy.

Wynik głosowania druk nr 128


16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok - druk nr 148.
Projekt uchwały druk nr 148
Uzasadnienie druk nr 148

Wynik głosowania druk nr 148

Opinie komisji:
Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - Opinia pozytywna (21.05.2020r.)


17. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Legnica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Legnica – druk nr 151.
Projekt uchwały druk nr 151

Wynik głosowania druk nr 151


18. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice.
Projekt uchwały druk nr 156

Uzasadnienie druk nr 156

Wynik głosowania druk nr 156


X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=3ITmoONAY_0

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 maj 2020 08:41 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 08:59 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 08:59 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 09:00 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 09:01 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 09:01 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 09:03 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:07 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:09 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:10 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:10 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:12 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:14 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:17 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:17 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:18 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 maj 2020 10:24 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 maj 2020 10:28 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 maj 2020 10:28 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 14:32 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 14:32 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 14:34 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 03 czerwiec 2020 05:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 03 czerwiec 2020 05:46 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 03 czerwiec 2020 05:47 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 03 czerwiec 2020 12:32 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 03 czerwiec 2020 12:32 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:53 Justyna Lasek